Αποτελέσματα Ελέγχου Δικαιολογητικών Υποψηφίων ΑΣΕΙ-ΑΣΣΥ (Ελλήνων Εξωτερικού)

Στα κατατεθέντα από τους υποψηφίους για τις σχολές της ΠΑ δικαιολογητικά, δεν διαπιστώθηκαν ελλείψεις ή τυπικές παραλείψεις.
Αναλυτικό πρόγραμμα των Προκαταρκτικών Εξετάσεων θα ανακοινωθεί στις 21 Αυγούστου 2006.