Πρωτόκολλο συνεργασίας ΠΑ και ΕΛΟΤ

Η ΠΑ διαβλέποντας την ανάγκη προώθησης της έννοιας της τυποποίησης στο χώρο των υπηρεσιών και των συστημάτων διαχείρισης, υπέγραψε σήμερα Μνημόνιο συνεργασίας με τον Ελληνικό Οργανισμό Τυποποίησης (ΕΛΟΤ). Το Μνημόνιο υπέγραψαν ο Διευθύνων Σύμβουλος του ΕΛΟΤ κ. Ν. Συμφέρης και εκ μέρους της ΠΑ ο Δντης Δ’ Κλάδου του ΓΕΑ Υπτχος (Ι) Κ. Βούρης.

Αντικειμενικός σκοπός της εν λόγω συνεργασίας, η οποία σημειώνεται ότι είναι η πρώτη που υπογράφεται μεταξύ του ΕΛΟΤ και Κλάδου των ΕΔ, είναι η διερεύνηση και ικανοποίηση των αναγκών της ΠΑ σε Πρότυπα και Προδιαγραφές και η εναρμόνιση τους με τα διεθνή πρότυπα, με απώτερο στόχο την αναβάθμιση της ποιότητας του έργου της και τη βελτίωση της ασφάλειας του προσωπικού της.

Το Μνημόνιο συνεργασίας μεταξύ των άλλων προβλέπει την παροχή εκπαίδευσης, τον προσδιορισμό των συστημάτων διαχείρισης και των παρεχόμενων υπηρεσιών, καθώς και τη σύσταση και λειτουργία τεχνικών οργάνων τυποποίησης.