Ανακοίνωση του Μετοχικού Ταμείου Αεροπορίας (ΜΤΑ)

Σας γνωρίζουμε ότι κατά το Α΄ Τρίμηνο 2007 το Διοικητικό Συμβούλιο του ΜΤΑ και τα όργανα του Ταμείου ανέπτυξαν πλούσια δραστηριότητα, σύμφωνα με τους υφιστάμενους νόμους και διατάξεις, σε διάφορα θέματα του ΜΤΑ, ΕΚΟΕΜΑ, ΤΑΣΑ, ΕΛΧΑΟΣ και ΕΛΑΙ. Ενδεικτικά αναφέρουμε τη χορήγηση:

 • Εφάπαξ βοηθημάτων λόγω αποστρατείας σε 52 μετόχους ΤΑΣΑ, συνολικού ποσού 3.450.028,28 € και συμπληρωματικού εφάπαξ βοηθήματος συνολικού ποσού 3.858,99 €.
 • Επιστροφή παγίων εισφορών σε 1 μέτοχο συνολικού ποσού 1.574,40 €.
 • Βοηθημάτων ΕΛΧΑΟΣ και ΕΛΑΪ σε 8 μέλη, ποσού 50.134,00 €.
 • Οικονομική Ενίσχυση σε 174 ορφανικά παιδιά, ποσού 251.042,54 €
 • Προκαταβολών έναντι εφάπαξ βοηθημάτων σε 157 μετόχους του ΤΑΣΑ, συνολικού ποσού 4.009.960,00 €
 • Μερισμάτων σε 113 νέους μερισματούχους ΜΤΑ και αναπροσαρμογές μερίσματος σε 2 μερισματούχους.
 • Μεταβιβάσεων μερισμάτων σε 23 άτομα, κληρονόμους μερισματούχων Μ.Τ.Α.
 • Οριστικών διαγραφών 9 μερισματούχων, λόγω μη υπάρξεως κληρονόμων αυτών.
 • Διαγραφών 10 μερισματούχων, λόγω ανακλήσεως τους στην ενεργό υπηρεσία.
 • Βοηθημάτων Οικογενειακής και Επαγγελματικής Αυτοτέλειας (ΒΟΕΑ) σε 200 παιδία μελών του Ταμείου, συνολικού ποσού 4.713.839,36 €.
 • Οικονομικών Αρωγών σε 5 μέλη, ποσού 2.100,00 €
 • Βοηθημάτων πένθους και εξόδων κηδείας σε 29 μέλη, ποσού 145.333,37 €.
 • Δανείων σε 300 μετόχους, συνολικού ποσού 713.100,00 € και σε 117 μερισματούχους, ποσού 427.150,00 €.
 • Διατακτικών σε 11 μέλη, ποσού 15.850,00 €

Εκτός από τα ανωτέρω εγκρίθηκαν:

 • Λειτουργικές δαπάνες ΜΤΑ – ΤΑΣΑ συνολικού ποσού 20.562,43 €, δαπάνες κοινοχρήστων ποσού 1.682,82 € και επιστροφές αχρεωστήτως εισπραχθέντων, ποσού 15.352,45 €.
 • Αναγνωρίσεις προϋπηρεσίας σε διάφορα μέλη του ΤΑΣΑ και 82 περιπτώσεις εγγραφής τέκνων μετόχων και μερισματούχων στο Μ.Τ.Α.

Επίσης το Δ.Σ./Μ.Τ.Α. εξέτασε 83 περιπτώσεις διαφόρων θεμάτων εκμίσθωσης ακινήτων και εκποίησης υλικών (διαγωνισμοί, κατακυρώσεις κ.λ.π.).

Από την επιτροπή Νομισματικών – Πιστωτικών Θεμάτων της Τραπέζης της Ελλάδος ζητήθηκαν και εγκρίθηκαν:

 • Η αποδέσμευση συνολικού ποσού 16.000.000,00 €, για την καταβολή προκαταβολών έναντι εφάπαξ βοηθήματος, από το ΤΑΣΑ.
 • Η αύξηση της οροφής των χορηγουμένων δανείων από το Μ.Τ.Α. κατά το ποσό των 3.000.000,00 €.

Κοπή πίτας Μ.Τ.Α

Στις 24 Ιανουαρίου πραγματοποιήθηκε στα Γραφεία του Μ.Τ.Α. η κοπή της πίτας του Ταμείου, έτους 2007, παρουσία των διατελεσάντων στο παρελθόν Προέδρων του Διοικητικού Συμβουλίου και των Γενικών Διευθυντών, καθώς επίσης και του Προέδρου της ΕΑΑΑ Απτχου (Ι) ε.α Βασ. Κατσαντώνη.

Βεβαιώσεις Εφορίας – Ενημερωτικό Δελτίο

Εκδόθηκαν και απεστάλησαν σε όλους τους μερισματούχους, βεβαιώσεις των καταβληθέντων μερισμάτων και ΕΚΟΕΜΑ το έτος 2006, προκειμένου να ληφθούν υπόψη κατά τη σύνταξη και υποβολή της Φορολογικής Δήλωσης 2007.

Επίσης συντάχθηκε και απεστάλη σε όλους τους μερισματούχους, μαζί με τις βεβαιώσεις Εφορίας, Ενημερωτικό Δελτίο στο οποίο αναφέρονται η οικονομική κατάσταση του Ταμείου, οι δραστηριότητες του ΔΣ και των Υπηρεσιών του κατά τον προηγούμενο χρόνο και τα διάφορα προβλήματα που υφίστανται για την αξιοποίηση κυρίως της ακίνητης περιουσίας του.

Χορήγηση βοηθήματος Εορτών Πάσχα.

Με απόφαση του Δ.Σ./Μ.Τ.Α., που εγκρίθηκε από κ. ΥΦΕΘΑ, χορηγήθηκε την 30-3-2007 στους μερισματούχους, ένα μηνιαίο μέρισμα ως βοήθημα για τις γιορτές του Πάσχα.

Αύξηση Τιμής Μεριδίου Μερίσματος και ΕΚΟΕΜΑ.

Το ΔΣ/ΜΤΑ αφού έλαβε υπόψη του προσωρινά θετικά αποτελέσματα των απολογισμών ΜΤΑ και ΕΚΟΕΜΑ οικον. έτους 2006 και την όλη οικονομική κατάσταση του Ταμείου αποφάσισε να εισηγηθεί τη χορήγηση αυξήσεων από 1-1-2007 ως κάτωθι:

 • Αύξηση της τιμής του Μερίσματος, κατά ποσοστό 4%, διαμορφωμένης αυτής από 13,96 € σε 14,52 €.
 • Αύξηση της τιμής του ΕΚΟΕΜΑ, κατά ποσοστό 3,5%, διαμορφωμένης αυτής από 5,90 € σε 6,11 €.

Οι ανωτέρω αποφάσεις έχουν προωθηθεί στην προϊσταμένη Αρχή προκειμένου να εγκριθούν η μεν πρώτη από κ. ΥΦΕΘΑ, η δε δεύτερη από του κ. Α/ΓΕΑ.

Αιτήματα αναπροσαρμογής μερισμάτων και χορήγησης συμπληρωματικού εφάπαξ βοηθήματος.

Και κατά το διαρρεύσαν τρίμηνο υποβλήθηκαν από το στρατιωτικό προσωπικό πολλά αιτήματα για την αναπροσαρμογή του μερίσματος και τη χορήγηση συμπληρωματικού εφάπαξ βοηθήματος, μετά την έκδοση Διαταγμάτων Διοικητικής αποκατάστασης των αιτούντων. Τα αιτήματα αυτά στο σύνολο τους απορρίφθηκαν, όπως επίσης απορρίφθηκαν και οι αιτήσεις αναθεώρησης των αρχικών αποφάσεων του Δ.Σ./Μ.Τ.Α., σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.

Επισημαίνουμε ότι το Δ.Σ./Μ.Τ.Α με σχετική απόφαση του έχει προτείνει τη νομοθετική ρύθμιση του θέματος ως προς το μέρισμα. Με βάση την πρόταση του ΜΤΑ έχει συνταχθεί από τα προϊστάμενα κλιμάκια σχετική διάταξη νόμου η οποία προωθείται για ψήφιση.

Προτάσεις Γενικών Διευθυντών των Μετοχικών Ταμείων και Προέδρου Διακλαδικής Επιτροπής

Περιήλθαν στο ΜΤΑ από ΓΔΟΣΥ/ΥΠΕΘΑ οι προτάσεις των Γενικών Διευθυντών και του Προέδρου της Διακλαδικής Επιτροπής που είχαν αποφασίσει σε σύσκεψη υπό την προεδρία του κ. ΥΦΕΘΑ, να προωθηθούν άμεσα για νομοθετική ρύθμιση.

Οι προτάσεις αυτές εξετάσθηκαν από το Δ.Σ./Μ.Τ.Α. και το σχετικό πρακτικό υποβλήθηκε στα προϊστάμενα κλιμάκια.

Θέματα Στρατιωτικού Προσωπικού.

Το Διοικητικό Συμβούλιο και τις Υπηρεσίες του Ταμείου απασχόλησαν διάφορα θέματα Στρατιωτικού Προσωπικού της Π.Α. Τα κυριότερα από τα θέματα αυτά είναι τα ακόλουθα:

 • Αναγνώρισης τέκνων ή μη ασφάλιση αυτών.
 • Διαδοχικής Ασφάλισης.
 • Είσπραξης από μερισματούχους αχρεωστήτως καταβληθέντων μερισμάτων.
 • Εξόφλησης δανείων από κληρονόμους αποβιωσάντων μερισματούχων.
 • Αναγνώρισης προϋπηρεσίας.

Θέματα Υπαλλήλων ΜΤΑ

Επίσης το ΔΣ/ΜΤΑ εξέτασε και διάφορα θέματα των Υπαλλήλων του Ταμείου και έλαβε σχετικές αποφάσεις για την επίλυση τους. Τα σπουδαιότερα θέματα είναι τα εξής:

 • Η έγκριση οδοιπορικών εξόδων
 • Η απόσπαση υπαλλήλου στο Υπουργείο Μεταφορών
 • Η σύγκλιση του Υπηρεσιακού Συμβουλίου
 • Η έγκριση αιτημάτων μισθολογικής εξέλιξης
 • Η τροποποίηση προηγούμενης απόφασης του ΔΣ/ΜΤΑ για τη χορήγηση μερίσματος στους Μονίμους Υπαλλήλους.

Βαφή Εσωτερικών Χώρων του Κτιρίου ΜΤΑ.

Μετά από έγκριση των απαιτούμενων πιστώσεων από το ΓΕΑ και σε συνεργασία με τις αρμόδιες υπηρεσίες αυτού, προέβημεν στη βαφή όλων των εσωτερικών χώρων (Κλιμακοστάσιο, διάδρομοι, γραφεία κ.λ.π.) του κτιρίου ΜΤΑ Ακαδημίας 27.