Αύξηση Τιμής Μεριδίου Μερίσματος και ΕΚΟΕΜΑ

Σας γνωρίζουμε ότι το ΔΣ/ΜΤΑ, αφού έλαβε υπόψη του τα θετικά αποτελέσματα των απολογισμών ΜΤΑ και ΕΚΟΕΜΑ οικον. Έτους 2006 και την όλη οικονομική κατάσταση αυτών, αποφάσισε και εισηγήθηκε τη χορήγηση αυξήσεων από 1 Ιανουαρίου 2007, ως κάτωθι:

  • Του Μερίσματος, κατά ποσοστό 4%, διαμορφωμένης της τιμής του μεριδίου από € 13,96 σε € 14,52.
  • Του ΕΚΟΕΜΑ, κατά ποσοστό 3,5% διαμορφωμένης της τιμής του μεριδίου αυτού από € 5,90 σε € 6,11.

Με αποφάσεις κ. ΥΦΕΘΑ έγινε δεκτή και εγκρίθηκε η απόφαση του ΔΣ/ΜΤΑ για την αύξηση της τιμής του μεριδίου του Μερίσματος, ενώ δεν έγινε δεκτή και δεν εγκρίθηκε η ομόφωνη απόφαση του ΔΣ/ΜΤΑ για την αύξηση της τιμής του ΕΚΟΕΜΑ. Αντίθετα έγινε δεκτή και εγκρίθηκε πρόταση του ΓΕΑ, ώστε να παραμείνει τούτο στα ίδια επίπεδα με τον προηγούμενο χρόνο δηλ. η τιμή του μεριδίου του ΕΚΟΕΜΑ να παραμείνει σε 5,90 ευρώ.

Στον επισυναπτόμενο πίνακα αναφέρονται τα ποσά μερίσματος και ΕΚΟΕΜΑ όπως διαμορφώνονται αυτά για κάθε βαθμό από 1-1-2007, μετά τις αναφερόμενες ρυθμίσεις.

Αναδρομικά δικαιώματα μερίσματος Α΄ και Β΄ τριμήνου θα καταβληθούν στους δικαιούχους, μαζί με την καταβολή του Γ΄ τριμήνου την 1η Ιουλίου 2007.

Πέραν των ανωτέρω επισημαίνουμε ότι το μέρισμα και το ΕΚΟΕΜΑ των αποστρατευθέντων πριν από την ισχύ των νόμων 2838/200 και 3016/2002 (7.500 περίπου μερισματούχοι) θα προσαυξηθεί κατά ποσοστό 5 – 10% ανάλογα με το βαθμό τους, σε όσους δικαιωθούν συντάξεως ενός επιπλέον βαθμού και κατά ποσοστά 10 – 20% σε όσους δικαιωθούν συντάξεως δύο επιπλέον βαθμών. Το σχετικό νομοσχέδιο για τη ρύθμιση του μερίσματος των μερισματούχων που θα προαχθούν μισθολογικά εκτιμάται ότι σύντομα θα προωθηθεί στη Βουλή για ψήφιση.