Ανακοίνωση του Μετοχικού Ταμείου Αεροπορίας (ΜΤΑ)

Σας γνωρίζουμε ότι κατά το Β΄ τρίμηνο 2007, το Διοικητικό Συμβούλιο και τα όργανα του Ταμείου στα πλαίσια των αρμοδιοτήτων του και σύμφωνα με τις υφιστάμενες διατάξεις, απασχολήθηκαν σε διάφορα θέματα του ΜΤΑ, ΕΚΟΕΜΑ, ΤΑΣΑ, ΕΛΧΑΟΣ και ΕΛΑΙ. Ενδεικτικά αναφέρουμε τη χορήγηση:

 • Εφάπαξ βοηθημάτων λόγω αποστρατείας σε 240 μετόχους ΤΑΣΑ, συνολικού ποσού € 23.045.033,66 και συμπληρωματικού εφάπαξ βοηθήματος, συνολικού ποσού € 79.628,75.
 • Επιστροφής παγίων εισφορών σε 2 μετόχους, συνολικού ποσού € 10.837,01.
 • Βοηθημάτων ΕΛΧΑΟΣ σε 4 μέλη, ποσού € 45.692,00.
 • Οικονομικής ενίσχυσης σε 9 ορφανικά παιδιά, ποσού € 16.797,18.
 • Προκαταβολών έναντι εφάπαξ βοηθημάτων, σε 127 μετόχους του ΤΑΣΑ, συνολικού ποσού € 3.026.050,00.
 • Μερισμάτων σε 73 νέους μερισματούχους ΜΤΑ και αναπροσαρμογές μερισμάτων σε 3 μερισματούχους.
 • Μεταβιβάσεως μερισμάτων σε 20 άτομα, κληρονόμους μερισματούχων ΜΤΑ.
 • Οριστικών διαγραφών 12 μερισματούχων, λόγω μη υπάρξεως κληρονόμων αυτών.
 • Διαγραφών 5 μερισματούχων, λόγω ανακλήσεώς τους στην ενεργό υπηρεσία.
 • Βοηθημάτων Οικογενειακής και Επαγγελματικής Αυτοτέλειας (ΒΟΕΑ) σε 202 παιδιά μελών του Ταμείου, συνολικού ποσού € 4.794.184,02 και συμπληρωματικό ΒΟΕΑ, λόγω αυξήσεως του μερίσματος από 1-1-2007 σε 271 παιδιά, συνολικού ποσού € 256.321,29.
 • Οικονομικής αρωγής σε 1 μέλος, ποσού € 500,00.
 • Βοηθημάτων πένθους και εξόδων κηδείας σε 58 μέλη, ποσού € 149.449,02.
 • Δανείων σε 268 μετόχους, συνολικού ποσού € 703.950,00 και σε 104 μερισματούχους, ποσού € 381.450,00.
 • Διατακτικών σε 11 μέλη, ποσού € 16.500,00.

Εκτός από τα ανωτέρω εγκρίθηκαν:

 • Λειτουργικές δαπάνες ΜΤΑ – ΤΑΣΑ συνολικού ποσού € 21.621,72, δαπάνες κοινοχρήστων ποσού € 2.369,24 και επιστροφές αχρεωστήτως εισπραχθέντων, ποσού € 44.212,55.
 • Αναγνωρίσεις προϋπηρεσίας σε διάφορα μέλη του ΤΑΣΑ και 39 περιπτώσεις εγγραφής τέκνων μετόχων και μερισματούχων στο ΜΤΑ.

Επίσης το ΔΣ/ΜΤΑ εξέτασε 74 περιπτώσεις διαφόρων θεμάτων εκμίσθωσης ακινήτων και εκποίησης υλικών (διαγωνισμοί, κατακυρώσεις κ.λ.π.).

Νομοθετικές Ρυθμίσεις

Στο ΔΣ/ΜΤΑ μεταξύ των άλλων εξετάσθηκαν και διάφορα θέματα προσωπικού που απαιτούσαν νομοθετική ρύθμιση και οι σχετικές αποφάσεις έχουν προωθηθεί για υλοποίηση. Τα θέματα αυτά ήταν:

 • Η κατάργηση κράτησης αναγνώρισης γάμου από τα Μετοχικά Ταμεία.
 • Η μετοχική σχέση στο ΜΤΑ και ΤΑΣΑ εθελοντών – εθελοντριών.
 • Ο καθορισμός αποζημίωσης της επιτροπής που συγκροτήθηκε για την πρόσληψη δικηγόρου του ΜΤΑ.

Έγκριση Απολογισμών – Ισολογισμών οικ. έτους 2006

Όπως αναφέρεται και στο Φύλλο ΙΟΥΛΙΟΥ – ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ (σελίς 4) της Εφημερίδας ΗΧΩ ΤΩΝ ΑΙΘΕΡΩΝ οι απολογισμοί των ως άνω Ταμείων και Λογαριασμών αφού εγκρίθηκαν από τον κ. ΥΦΕΘΑ, έχουν προωθηθεί στο Υπουργείο Οικονομικών προκειμένου να εγκριθούν και από τον Υπουργό Οικονομίας και Οικονομικών.

Επενδύσεις xρεογράφων και συμμετοχή οργάνων του ΜΤΑ σε Γενικές Συνελεύσεις Τραπεζών

Οι Τράπεζες Γενική, Εθνική και Πειραιώς πραγματοποίησαν κατά το αναφερόμενο τρίμηνο Γενικές Συνελεύσεις. Όργανα του Ταμείου παρακολούθησαν τις Συνελεύσεις αυτές και ενημέρωσαν σχετικά το Διοικητικό Συμβούλιο του Ταμείου.

Κατόπιν τούτου το ΔΣ/ΜΤΑ αφού μελέτησε διεξοδικά την κάθε περίπτωση έλαβε αποφάσεις για την αγορά ή μη μετοχών στα πλαίσια ασκήσεως του δικαιώματος προτίμησης στις περιπτώσεις αύξησης του Μετοχικού Κεφαλαίου αυτών.

Αιτήματα αναπροσαρμογής μερισμάτων και χορήγησης συμπληρωματικού εφάπαξ

Από το στρατιωτικό προσωπικό υποβλήθηκαν πολλά αιτήματα που αφορούσαν:

 • Την αναπροσαρμογή μερίσματος και την χορήγηση συμπληρωματικού εφάπαξ βοηθήματος, λόγω διοικητικής αποκατάστασης των αιτούντων.
 • Την ανάκτηση της μετοχικής σχέσης στο ΤΑΣΑ και τη χορήγηση εφάπαξ βοηθήματος, σε στρατιωτικούς που ανακλήθηκαν στην ενεργό υπηρεσία ως Μόνιμοι εξ εφέδρων και για το χρονικό διάστημα που παρέμειναν στην Υπηρεσία με την ιδιότητα αυτή.
 • Την χορήγηση εφάπαξ βοηθήματος λόγω υγείας ή απομάκρυνσης από την Υπηρεσία κατόπιν παραιτήσεως πριν από την εφαρμογή του Ν. 398/1974.

Τα ανωτέρω αιτήματα στο σύνολό τους απορρίφθηκαν, όπως επίσης απορρίφθηκαν και οι αιτήσεις αναθεώρησης των αρχικών αποφάσεων του ΔΣ/ΜΤΑ, επειδή στο σύνολό τους ήταν αντίθετα με την ισχύουσα νομοθεσία ΜΤΑ και ΤΑΣΑ.

Θέματα Στρατιωτικού Προσωπικού

Κατά το διαρρεύσαν τρίμηνο, το ΔΣ/ΜΤΑ απασχολήθηκε και εξέτασε διεξοδικά διάφορα θέμάτα του στρατιωτικού προσωπικού (μετόχων και μερισματούχων). Τα σπουδαιότερα από τα θέματα αυτά είναι τα εξής:

 • Η ασφάλιση ή μη στο ΜΤΑ τέκνων.
 • Η τακτοποίηση οφειλών προς το ΜΤΑ, από διάφορες αιτίες.
 • Η αναγνώριση προϋπηρεσίας.
 • Η χορήγηση συμπληρωματικού ΒΟΕΑ, λόγω αύξησης της τιμής του μεριδίου του μερίσματος ή επιστροφής κρατήσεων.

Θέματα Υπαλλήλων ΜΤΑ

Επίσης το ΔΣ/ΜΤΑ απασχολήθηκε και με διάφορα θέματα Υπαλλήλων του Ταμείου και έλαβε σχετικές αποφάσεις για την επίλυσή τους. Τα σπουδαιότερα από τα θέματα αυτά ήταν:

 • Η Μετάταξη υπαλλήλου ΜΤΑ.
 • Οι Μηχανογραφικές άδειες προσωπικού.
 • Η Μισθολογική εξέλιξη υπαλλήλων.
 • Η Σύγκλιση επιτροπής αξιολόγησης των υπαλλήλων.
 • Η Έγκριση υπερωριακής απασχόλησης του προσωπικού για το β΄ εξάμηνο 2007.
 • Η Κύρωση πινάκων προακτέων υπαλλήλων.

Αναστολή Λειτουργίας Υπηρεσιών ΜΤΑ

Το τελευταίο 10ήμερο του μηνός Ιουνίου 2007, το Διοικητικό Συμβούλιο αποφάσισε να αναστείλει το ρυθμό λειτουργίας των Υπηρεσιών του ΜΤΑ, από 30 Ιουλίου έως 24 Αυγούστου 2007, προκειμένου να χορηγηθούν οι κανονικές άδειες στο προσωπικό. Στοιχειώδεις λειτουργίες του Ταμείου θα καλύπτονται από πυρήνες στρατιωτικού προσωπικού.

Η ανωτέρω απόφαση υποβλήθηκε στο Γραφείο κ. ΥΦΕΘΑ και ενημερώθηκαν σχετικά οι Μονάδες και Υπηρεσίες της ΠΑ για το εν ενεργεία στρατιωτικό προσωπικό και οι μερισματούχοι μέσω της ΕΑΑΑ.