Επιστροφή Αρχικών Κεφαλαίων λόγω Ματαίωσης του Οικιστικού Προγράμματος Γραμματικού Αττικής ΟΣΜΑΑ “ο Ίκαρος”

Με απόφαση-εισήγηση  του ΟΣΜΑΑ “Ο ΙΚΑΡΟΣ”, έγκριση του ΑΑΣ και σύμφωνη γνώμη του ΥΦΕΘΑ, αποφασίσθηκε η επιστροφή στα παλαιά μέλη που συμμετείχαν στο οικιστικό πρόγραμμα Γραμματικού Αττικής και παραμένουν μέλη ή έχουν αποχωρήσει, χωρίς να έχουν συμμετάσχει  μέχρι σήμερα σε κάποιο οικιστικό πρόγραμμα του Συνεταιρισμού, των χρηματικών εισφορών  που κατέβαλλαν την περίοδο ισχύος του προγράμματος (1969-1986), το οποίο τελικώς ματαιώθηκε.

Για τον υπολογισμό του ύψους των ποσών που θα επιστραφούν σε κάθε μέλος, ελήφθησαν υπόψη τα χρηματικά διαθέσιμα του Συνεταιρισμού την 31-12-2008, οι  εισφορές που κατέβαλε κάθε μέλος μέχρι το έτος 1986, οι αποδόσεις από την έντοκη κατάθεσή τους προεκτεινόμενες μέχρι σήμερα και η αναλογία των εισφορών στο σχηματισμό των διαθεσίμων, αφαιρουμένων των ποσών που χρησιμοποιήθηκαν για την κάλυψη των λειτουργικών εξόδων του ΟΣΜΑΑ. Ο ακριβής υπολογισμός των ποσών που αντιστοιχούν σε κάθε μέλος έγινε αναλογικά με μελέτη από ειδικό επιστήμονα, που όρισε το ΓΕΑ και εγκρίθηκε με την απόφαση του ΔΣ του Ίκαρου.

Κατόπιν των ανωτέρω, τα παλαιά μέλη του Ίκαρου έχουν τις επιλογές να δηλώσουν ότι επιθυμούν:

  • Να αποχωρήσουν εθελοντικά από τον Ίκαρο, οπότε θα ακολουθηθεί η προβλεπόμενη διαδικασία, προκειμένου να εισπραχθούν επιπλέον, οι εισφορές της περιόδου (1987-2008) άτοκα, όπως προβλέπει ο νόμος, αφαιρουμένων των αναλογούντων εξόδων, που υπερέβαιναν τις καταβληθείσες συνδρομές τους.
  • Να παραμείνουν ενεργά μέλη του Ίκαρου σε αναμονή συμμετοχής σε μελλοντικό πρόγραμμα που θα τους ενδιέφερε, όποτε θα τους επιστραφούν μόνον τα υπολογισθέντα ποσά των εισφορών της περιόδου (1968-1986) προσαυξημένα με τις αποδόσεις τους επεκτεινόμενες μέχρι σήμερα.
  • Να συμμετέχουν σε κάποιο από τα τρέχοντα προγράμματα του Ίκαρου (Αταλάντη και Άγ.Σεραφείμ), οπότε θα τύχουν της επιπλέον επιστροφής των εισφορών της περιόδου (1987 – σήμερα) προσαυξημένων με τις αποδόσεις τους. Διευκρινίζεται ότι στη περίπτωση αυτή, το σύνολο των χρημάτων του συμμετέχοντος στο πρόγραμμα μέλους μας, θα καταβληθεί ως προκαταβολή για την αγορά του οικοπέδου.

Σε όσα μέλη έχουν ήδη αποχωρήσει από τον Συνεταιρισμό, ο υπολογισμός του ύψους του ποσού που θα επιστραφεί σε κάθε μέλος, έχει γίνει σύμφωνα με τα παραπάνω με βάση τα διαθέσιμα του Συνεταιρισμού του έτους αποχώρησης, αφαιρουμένων των ποσών που έχει εισπράξει κατά την αποχώρησή του. Επίσης διευκρινίζεται ότι επειδή τα πραγματικά λειτουργικά έξοδα του Συνεταιρισμού που απαιτήθηκαν κατά καιρούς, υπερέβαιναν κατά πολύ τις προβλεπόμενες και καταβληθείσες για το σκοπό αυτό από τα μέλη συνδρομές, κατά τον υπολογισμό, προέκυψε ότι για τα μέλη που αποχώρησαν μέχρι και το 1978, το ύψος των εισφορών που τους επεστράφησαν  υπερκαλύπτει τις αποδόσεις των εισφορών τους μέχρι το χρόνο αποχώρησής τους. Στα μέλη αυτά δεν θα υπάρξει επιστροφή εισφορών.

Συνημμένα, αποστέλλεται Δήλωση – Αίτηση, την οποία παρακαλούμε να επιστρέψετε υπογεγραμμένη, προκειμένου να προχωρήσουμε στην κατάθεση του αναλογούντος σε κάθε μέλος ποσού, στην Τράπεζα, που θα  υποδείξετε.

Τέλος επισημαίνεται ότι επειδή η διαχείριση του όλου θέματος θα είναι χρονοβόρα, παρακαλούμε για την κατανόησή σας.