Αναστολή Χορήγησης Δανείων – Διατακτικών

Το Μετοχικό Ταμείο Αεροπορίας ανακοινώνει ότι σύμφωνα με την υπ΄ αριθμ. 11/21-3-12 απόφαση του ΔΣ/ΜΤΑ, αναστέλλεται επ’ αόριστον η χορήγηση δανείων και διατακτικών στους μετόχους και μερισματούχους του Ταμείου.

Όλες οι εκκρεμούσες αιτήσεις τίθενται στο αρχείο. Παρακαλούνται οι Μονάδες της ΠΑ, οι μέτοχοι και οι μερισματούχοι να μην προωθούν και υποβάλλουν αιτήσεις, για αποφυγή άσκοπης αλληλογραφίας.

Η απόφαση αναστολής λήφθηκε λόγω κάλυψης του πιστωτικού ορίου που έχει εγκριθεί από την Τράπεζα της Ελλάδας και την ανάγκη αντιμετώπισης του σοβαρού προβλήματος ρευστότητας του Ταμείου, που οφείλεται στη μείωση των διαθεσίμων του ΜΤΑ από την αναδιάρθρωση του Ελληνικού χρέους (PSI) και την πτωτική πορεία των εσόδων.