Υγειονομικές Εξετάσεις Υποψηφίων ΑΣΕΙ – ΑΣΣΥ Ακαδημαϊκού έτους 2012-2013

Οι υποψήφιοι ΑΣΕΙ – ΑΣΣΥ που είναι Δικαιούχοι Υπηρεσιών Υγείας 251ΓΝΑ και επιθυμούν να πραγματοποιήσουν στο 251ΓΝΑ τις προβλεπόμενες (στην Εγκ. 7/2012 ΓΕΕΘΑ Παραρτ. “Γ” παράγρ. 8) υγειονομικές εξετάσεις, θα πρέπει να επικοινωνήσουν έγκαιρα με την Γραμματεία Εξωτερικών Ιατρείων του Νοσοκομείου, τηλ: 210 7463300, για τον καθορισμό της ημερομηνίας των εξετάσεων.