Εγγραφή Τέκνων Στρατιωτικού και Πολιτικού Προσωπικού της ΠΑ στο Βρεφονηπιακό (Β/Ν) Σταθμό του 251ΓΝΑ για το Σχολικό Έτος 2012-2013

Ξεκίνησε η διαδικασία υποβολής αιτήσεων προκειμένου να γίνει η επιλογή εγγραφής τέκνων στρατιωτικού και πολιτικού προσωπικού της ΠΑ στο Β/Ν Σταθμό που λειτουργεί στο 251ΓΝΑ προκειμένου να δοθεί η σειρά προτεραιότητας εγγραφής τους για το νέο Σχολικό Έτος 2012-2013.

Ο Β/Ν Σταθμός θα δεχτεί νήπια γεννημένα από 1/1/08 έως και 28/2/10 με την προϋπόθεση ότι και οι δύο γονείς εργάζονται, προσκομίζοντας τα απαραίτητα δικαιολογητικά.

Για την επιλογή εγγραφής ενός νηπίου στο Β/Ν Σταθμό απαιτούνται τα εξής δικαιολογητικά:

α. Στρατιωτικό Προσωπικό:
(1) Η αίτηση για το στρατιωτικό προσωπικό, θεωρημένη από το Γραφείο Προσωπικού του αιτούντος.
(2) Έγγραφο που να αποδεικνύει την ηλικία του νηπίου (ληξιαρχική πράξη γέννησης ή πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης).
(3) Φωτοτυπία των εμβολίων από το βιβλιάριο υγείας του παιδιού.
(4) Αντίγραφο της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος τρέχοντος έτους και αντίγραφο του τελευταίου εκκαθαριστικού σημειώματος (της/του συζύγου που δεν είναι δικαιούχος), ώστε να πιστοποιείται ότι εργάζονται και οι δύο γονείς.

β. Πολιτικό Προσωπικό:
(1) Η αίτηση για το πολιτικό προσωπικό, θεωρημένη από το Γραφείο Πολιτικού Προσωπικού του αιτούντος.
(2) Έγγραφο που να αποδεικνύει την ηλικία του νηπίου (ληξιαρχική πράξη γέννησης ή πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης).
(3) Φωτοτυπία των εμβολίων από το βιβλιάριο υγείας του παιδιού.
(4) Αντίγραφο της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος τρέχοντος έτους και αντίγραφο του τελευταίου εκκαθαριστικού σημειώματος (της/του συζύγου που δεν είναι δικαιούχος), ώστε να πιστοποιείται ότι εργάζονται και οι δύο γονείς.

Δικαίωμα εγγραφής κατά προτεραιότητα, έχουν τα νήπια, ανεξάρτητα εάν ο έτερος γονέας είναι εργαζόμενος, εφόσον εμπίπτουν σε μια από τις παρακάτω κατηγορίες:
α. Γονέων φονευθέντων κατά την εκτέλεση υπηρεσίας.
β. Πολύτεκνων γονέων.
γ. Γονέων με σωματική ή πνευματική αναπηρία πιστοποιημένη από Δημόσιο Φορέα.
δ. Παιδιά ορφανά από τον ένα ή και τους δύο γονείς.
ε. Διαζευγμένων ή σε διάσταση γονέων εφόσον την επίβλεψη έχει το μέλος που υποβάλλει την αίτηση.
στ. Άγαμων μητέρων.
ζ. Προσωπικού που εργάζεται σε Β/Ν Σταθμό της ΠΑ

Όσοι έχουν δικαίωμα κατά προτεραιότητα εγγραφής θα πρέπει να υποβάλλουν τα επιπλέον δικαιολογητικά που αποδεικνύουν την ειδική κατηγορία.

Οι αιτήσεις για την επιλογή εγγραφής θα πρέπει να έχουν κατατεθεί ή και αποσταλεί υπηρεσιακώς στη Γραμματεία του Β/Ν Σταθμού του 251ΓΝΑ έως και 6-7-12. Οι πίνακες επιλεγέντων τέκνων θα αναρτηθούν στον Β/Ν Σταθμό έως τις 25-7-12.

Οι εγγραφές επιλεγέντων τέκνων θα πραγματοποιούνται από 30-7-12 έως 3-8-12 και από 27-8-12 έως και 31-8-12. Για την εγγραφή του/των επιλεγέντων νηπίων προσκομίζεται απαραίτητα Πιστοποιητικό Υγείας από Παιδίατρο, με το οποίο πιστοποιείται ότι το/τα νήπια είναι υγιή (σωματικά, πνευματικά και ψυχικά), καθώς και ότι δεν πάσχουν από μεταδοτικά νοσήματα και μπορούν να φιλοξενηθούν στο Β/Ν Σταθμό. Επίσης απαιτείται ενυπόγραφη καταγραφή ύπαρξης ή απουσίας αλλεργίας (από το γονέα ή το γιατρό).