Μητρώα Μελών για το Γνωστικό Αντικείμενο “Θεωρητική και Πειραματική Μελέτη της Λειτουργικής Συμπεριφοράς και του Σχηματισμού Ρύπων Εμβολοφόρων Κινητήρων”

Μητρώα Εσωτερικών Μελών της Ημεδαπής, Εξωτερικών Μελών της Ημεδαπής και Εξωτερικών Μελών της Αλλοδαπής για το Γνωστικό Αντικείμενο “Θεωρητική και πειραματική μελέτη της λειτουργικής συμπεριφοράς και του σχηματισμού ρύπων εμβολοφόρων κινητήρων”.