Ορισμός Επιτροπής για την Πλήρωση Θέσης ΔΕΠ στην Βαθμίδα του Αναπληρωτή Καθηγητή με Γνωστικό Αντικείμενο “Θεωρία Ηλεκτρομαγνητικών Πεδίων και Ηλεκτρονικών Στοιχείων Στερεάς Κατάστασης – Εφαρμογές τους στην Κβαντική Ηλεκτρονική”

Ορισμός Ειδικής Επταμελούς Επιτροπής Εξέλιξης για την πλήρωση μιας θέσης ΔΕΠ στην βαθμίδα του Αναπληρωτή Καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο: «Θεωρία Ηλεκτρομαγνητικών Πεδίων και Ηλεκτρονικών Στοιχείων Στερεάς Κατάστασης – Εφαρμογές τους στην Κβαντική ηλεκτρονική» .

Αναρτήθηκε στη Διαύγεια με ΑΔΑ: ΒΙΨΠ6-ΙΥ4