Ορισμός Επιτροπής για την Πλήρωση Θέσης ΔΕΠ στην Βαθμίδα του Αναπληρωτή Καθηγητή με Γνωστικό Αντικείμενο “Θεωρητική και Πειραματική Μελέτη της Λειτουργικής Συμπεριφοράς και του Σχηματισμού Ρύπων Εμβολοφόρων Κινητήρων”

Ορισμός Ειδικής Επταμελούς Επιτροπής Εξέλιξης για την πλήρωση μιας θέσης ΔΕΠ στην βαθμίδα του Αναπληρωτή Καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο: «Θεωρητική και πειραματική μελέτη της λειτουργικής συμπεριφοράς και του σχηματισμού ρύπων εμβολοφόρων κινητήρων».

Αναρτήθηκε στη Διαύγεια με ΑΔΑ: ΒΙΨΠ6-ΜΝΗ