Ορθή Επανάληψη Υποβολής Αιτήσεων Πρόσληψης Εποχικού Προσωπικού στο ΚΕΔΑ/Ζ

Ανακοινώνεται ότι λόγω επαναδημοσίευσης ορθής επανάληψης της περίληψης της ανακοίνωσης ΣΟΧ 1/2014 στον ημερήσιο τύπο, θα ορισθεί νέα ημερομηνία υποβολής των αιτήσεων, η οποία θα γνωστοποιηθεί με νεότερη ανακοίνωση. Οι αιτήσεις που έχουν ήδη υποβληθεί θεωρούνται εκπρόθεσμες και οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να υποβάλουν εκ νέου αίτηση εντός του χρονικού διαστήματος που θα οριστεί με νεότερη ανακοίνωση.