Πρόγραμμα Επαγγελματικού Προσανατολισμού

Οι νεοσύλλεκτοι οπλίτες θητείας δύνανται να αποκτήσουν δωρεάν πρόσβαση στο Πρόγραμμα Επαγγελματικού Προσανατολισμού του ΕΟΠΠΕΠ
(Εθνικός Οργανισμός Πιστοποίησης Προσόντων και Επαγγελματικού Προσανατολισμού) μέσω της διαδικτυακής πύλης www.e-stadiodromia.eoppep.gr.

Αντίστοιχα, οι ενδιαφερόμενοι γονείς (στρατιωτικό και πολιτικό προσωπικό) δύνανται να κάνουν χρήση του προγράμματος μέσω της διαδικτυακής πύλης www.eoppep.gr/teens.