Ανακοίνωση υπ’ αριθμ. ΣΟΧ 1/2015, για τη Σύναψη Σύμβασης Εργασίας Ορισμένου Χρόνου – ΑΔΑ: 7ΡΣ56-5Ξ3

Ανακοινώνεται η πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά τριάντα (30) ατόμων για την κάλυψη εποχικών αναγκών θερινής λειτουργίας των Κέντρων Ετοιμότητας και Διασποράς Αεροπορίας (ΚΕΔΑ)/Ζούμπερι.

Αναρτήθηκε στη Διαύγεια με ΑΔΑ: 7ΡΣ56-5Ξ3