Ανακοίνωση Διενέργειας Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού Δ. 28/15 της ΥΠ/ΠΑ, για την Προμήθεια Ειδών Ιματισμού – AΔΑ: 7ΡΟ46-ΝΘΞ

Η Υπηρεσία Προμηθειών Πολεμικής Αεροπορίας (ΥΠ/ΠΑ) προκηρύσσει πρόχειρο ηλεκτρονικό ανοικτό διαγωνισμό, σε ευρώ (€), με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή, με σκοπό τη σύναψη συμφωνίας – πλαίσιο διάρκειας ενός (1) έτους, για την προμήθεια ειδών ιματισμού, συνολικής προϋπολογισθείσας αξίας 367.222,65 €, συμπεριλαμβανομένων των προβλεπόμενων κρατήσεων και του αναλογούντος ΦΠΑ.