Διακήρυξη Πρόχειρου Μειοδοτικού Διαγωνισμού υπ’ αριθμ. 47/15 του 251ΓΝΑ, για τη Συντήρηση με Ανταλλακτικά του Μαγνητικού Τομογράφου Magnetom Symphony 1.5 Tesla – AΔΑ: 7ΤΝ76-ΥΤΖ

Το 251 Γενικό Νοσοκομείο Αεροπορίας (251ΓΝΑ) προκηρύσσει πρόχειρο μειοδοτικό διαγωνισμό, με έγραφες ενσφράγιστες προσφορές και με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή σε ευρώ, για τη συντήρηση με ανταλλακτικά του μαγνητικού τομογράφου Magnetom Symphony 1.5 Tesla του 251ΓΝΑ. Η προϋπολογισθείσα δαπάνη της υπόψη συντήρησης ανέρχεται στο συνολικό ποσό των είκοσι επτά χιλιάδων πεντακοσίων ευρώ (27.500,00 €).

Αναρτήθηκε στη Διαύγεια με ΑΔΑ: 7ΤΝ76-ΥΤΖ