Διακήρυξη Πρόχειρου Μειοδοτικού Διαγωνισμού υπ’ αριθμ. 64/15 του 251ΓΝΑ, για την Προμήθεια Πέντε Συσκευών Απινιδωτών – AΔΑ: Ψ72Π6-Τ4Κ

Το 251 Γενικό Νοσοκομείο Αεροπορίας (251ΓΝΑ) προκηρύσσει πρόχειρο μειοδοτικό διαγωνισμό, με σφραγισμένες προσφορές, με κριτήριο κατακύρωσης τη συνολική χαμηλότερη τιμή σε ευρώ, για την προμήθεια πέντε (5) συσκευών απινιδωτών του ΤΕΠ (Τμήμα Επειγόντων Περιστατικών) του 251ΓΝΑ.Η συνολική προϋπολογισθείσα δαπάνη της υπόψη προμήθειας ανέρχεται στο ποσό των τριάντα επτά χιλιάδων πεντακοσίων ευρώ (37.500,00€) συμπεριλαμβανομένων των προβλεπόμενων κρατήσεων (ποσοστού 6,2476%) και πλέον ΦΠΑ.

Αναρτήθηκε στη Διαύγεια με ΑΔΑ: Ψ72Π6-Τ4Κ