Διακήρυξη Διενέργειας Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού υπ’ αριθµ. 22/15 της ΥΠ/ΠΑ, για την Προμήθεια Στρατιωτικών Σκύλων – ΑΔΑ: 74ΒΚ6-ΝΙΔ

Η Υπηρεσία Προμηθειών Πολεμικής Αεροπορίας (ΥΠ/ΠΑ) προκηρύσσει πρόχειρο ηλεκτρονικό ανοικτό διαγωνισμό, σε ευρώ (€), με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή, για την προμήθεια στρατιωτικών σκύλων (φρούρησης, εντοπισμού – ανίχνευσης, αναπαραγωγής) και τη σύναψη συμφωνίας πλαίσιο διάρκειας τριών (3) ετών, συνολικής προϋπολογισθείσας αξίας 237.000,00 ευρώ.