Διενέργεια Ηλεκτρονικού Επαναληπτικού Διαγωνισμού ΔE. 29/15 της ΥΠ/ΠΑ, για την Εκμετάλλευση Κυλικείων και Εστιατορίου – ΑΔΑ: Ω6ΡΟ6-1ΣΙ

Ανακοίνωση διενέργειας ηλεκτρονικού επαναληπτικού διαγωνισμού ΔE. 29/15 της ΥΠ/ΠΑ μέσω πλατφόρμας του ΕΣΗΔΗΣ, για την εκμετάλλευση των κυλικείων και του εστιατορίου του 251 ΓΝΑ, των κυλικείων της Μ.ΓΕΑ/ΥΠΕΠΑ και του Στρατοπέδου Σούτσου.