Ανακοίνωση Διενέργειας Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού Δ. 30/15 της ΥΠ/ΠΑ, για την Προμήθεια Υλικού BLADE – AΔΑ: ΒΧΧ06-Ν0Λ

Η Υπηρεσία Προμηθειών Πολεμικής Αεροπορίας (ΥΠ/ΠΑ) προκηρύσσει πρόχειρο ηλεκτρονικό ανοικτό διαγωνισμό, ως επανάληψη του διενεργηθέντος Δ.17/15, σε ευρώ (€), με κριτήριο κατακύρωσης την χαμηλότερη τιμή, για την προμήθεια εκατόν είκοσι ενός (121) τεμαχίων του υλικού με περιγραφή BLADE (NSN:2840200026134, P/N 3118204-01 CAGE CODE 00198, ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗΣ:PRATT & WHITNEY CANADA) ή ισοδύναμο αυτού, για την κάλυψη απαιτήσεων FARM OUT των ενταγμένων Α/Κ του Α/Φ CL-415 στην ΕΑΒ ΑΕ, συνολικής προϋπολογισθείσας αξίας εκατόν σαράντα χιλιάδων ευρώ (140.000,00 €), συμπεριλαμβανομένων των προβλεπόμενων κρατήσεων και απαλλασσομένης ΦΠΑ.