Δημοσίευση Διακήρυξης Δημοπρασίας της 112 ΠΜ, για το έργο “Φωτισμός Οδικού Δικτύου ΟΣΕΑΑΥ” – ΑΔΑ: 70ΤΟ6-ΠΓΞ

Η 112 Πτέρυγα Μάχης προκηρύσσει πρόχειρο διαγωνισμό για την ανάθεση του έργου «ΦΩΤΙΣΜΟΣ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΟΣΕΑΑΥ» με προϋπολογισμό 36.900,00€ ΕΥΡΩ (με ΦΠΑ 23%).

Αναρτήθηκε στη Διαύγεια με ΑΔΑ: 70ΤΟ6-ΠΓΞ