Διακήρυξη Πρόχειρου Μειοδοτικού Διαγωνισμού υπ’ αριθμ. 65/15 του 251ΓΝΑ, για την Προμήθεια Αναλώσιμου Υγειονομικού Υλικού – Ραμμάτων Χειρουργείου – AΔΑ: ΩΤΔΨ6-Ε9Δ

Το 251 Γενικό Νοσοκομείο Αεροπορίας (251ΓΝΑ) προκηρύσσει πρόχειρο μειοδοτικό διαγωνισμό, με έγραφες ενσφράγιστες προσφορές και με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή ανά κατηγορία ραμμάτων σε ευρώ, για την προμήθεια αναλώσιμου υγειονομικού υλικού – ραμμάτων χειρουργείου του 251 ΓΝΑ. Η συνολική προϋπολογισθείσα δαπάνη της υπόψη προμήθειας ανέρχεται στο ποσό των πενήντα εννέα χιλιάδων οκτακοσίων ενενήντα εννέα ευρώ και είκοσι λεπτών (59.899,20 €) συμπεριλαμβανομένων των προβλεπόμενων κρατήσεων (ποσοστού 6,2476%) και πλέον ΦΠΑ.

Αναρτήθηκε στη Διαύγεια με ΑΔΑ: ΩΤΔΨ6-Ε9Δ