Ενημέρωση Υποψηφίων της Ειδικής Κατηγορίας ‘ΕΛΛΗΝΕΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ’ για τον Διαγωνισμό Επιλογής ΑΣΕΙ – ΑΣΣΥ Ακαδημαϊκού Έτους 2015-16

Η Διοίκηση Αεροπορικής Εκπαίδευσης (ΔΑΕ), μετά την ολοκλήρωση της φάσης ελέγχου των δικαιολογητικών των υποψηφίων της Ειδικής Κατηγορίας ‘Έλληνες Εξωτερικού’ για τα ΑΣΕΙ-ΑΣΣΥ ακαδημαϊκού έτους 2015-16, από την αρμόδια προς τούτο επιτροπή,

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Ν Ε Ι

τους πίνακες Δεκτών υποψηφίων για τις περαιτέρω διαδικασίες επιλογής, καθώς και το αναλυτικό ημερολογιακό πρόγραμμα των Προκαταρκτικών Εξετάσεων (ΠΚ.Ε), σύμφωνα με το οποίο υποχρεούνται να υποβληθούν οι Δεκτοί MONO υποψήφιοι, με μέριμνα της Π.Α.
Για την πλέον ολοκληρωμένη ενημέρωσή σας, ιδιαίτερη προσοχή να δοθεί στις οδηγίες διεξαγωγής των ΠΚ.Ε, όπως αυτές περιέχονται στο πρόγραμμα.

Για περισσότερες πληροφορίες – διευκρινήσεις, οι υποψήφιοι μπορούν να επικοινωνούν τις εργάσιμες ώρες και ημέρες, στα τηλέφωνα 2108192132 – 2133.

Αλφαβητική Κατάσταση Δεκτών Υποψηφίων ΑΣΕΙ – ΑΣΣΥ

Αναλυτικό Πρόγραμμα Προκαταρκτικών Εξετάσεων – Οδηγίες