Τροποποίηση Πρόχειρου Μειοδοτικού Διαγωνισμού (Δ.07/15) της 110ΠΜ, για την Προμήθεια Αναψυκτικών, Χυμών και Εμφιαλωμένου Νερού – ΑΔΑ: ΒΝΤ66-ΒΩΓ

Απόφαση Τροποποίησης Παραρτήματος «Α» Προκήρυξης Πρόχειρου Μειοδοτικού Διαγωνισμού (Δ.07/15) για την Προμήθεια Αναψυκτικών, Χυμών και Εμφιαλωμένου Νερού για Κάλυψη Αναγκών Μονάδων Περιοχής Λάρισας (110ΠΜ – ΕΚΑΕ – Μ.ΑΤΑ – 140 ΣΕΠΗΠ – ΔΑΚ – 1ο ΑΚΕ), ως προς τον Πίνακα των προς προμήθεια ειδών.

Αναρτήθηκε στη Διαύγεια με ΑΔΑ: ΒΝΤ66-ΒΩΓ