Διακήρυξη Πρόχειρου Μειοδοτικού Διαγωνισμού υπ’ αρίθμ. 70/15 του 251ΓΝΑ, για τη Διαχείριση των Επικινδύνων Ιατρικών Αποβλήτων – ΑΔΑ: 7Γ7Δ6-ΤΙP

Το 251 Γενικό Νοσοκομείο Αεροπορίας προκηρύσσει πρόχειρο μειοδοτικό διαγωνισμό, με έγγραφες ενσφράγιστες προσφορές, με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή σε ευρώ, ανάδειξης εργολάβου για τη διαχείριση των Επικινδύνων Ιατρικών Αποβλήτων (Ε.Ι.Α) του 251ΓΝΑ.
Η συνολική προϋπολογισθείσα δαπάνη ανέρχεται στο ποσό των πενήντα εννέα χιλιάδων εννιακοσίων ενενήντα εννέα ευρώ και πενήντα λεπτών (59.999,50 €) πλέον ΦΠΑ και συμπεριλαμβανομένων των κρατήσεων.

Αναρτήθηκε στη Διαύγεια με ΑΔΑ: 7Γ7Δ6-ΤΙΡ