Διακήρυξη Πρόχειρου Μειοδοτικού Διαγωνισμού υπ’ αρίθμ. 72/15 του 251ΓΝΑ, για την Προμήθεια Ειδών Κυλικείου – ΑΔΑ: 69786-ΡΩΞ

Το 251 Γενικό Νοσοκομείο Αεροπορίας προκηρύσσει πρόχειρο μειοδοτικό διαγωνισμό, με έγγραφες ενσφράγιστες προσφορές, με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή σε ευρώ, για την προμήθεια ειδών κυλικείου ασθενών, οργάνων υπηρεσίας και οπλιτών του 251ΓΝΑ. Η συνολική προϋπολογισθείσα δαπάνη ανέρχεται στο ποσό των σαράντα δύο χιλιάδων οκτακοσίων είκοσι δύο ευρώ (42.822,00 €) συμπεριλαμβανομένων των προβλεπόμενων κρατήσεων (ποσοστού 6,2476%) και πλέον ΦΠΑ.

Αναρτήθηκε στη Διαύγεια με ΑΔΑ: 69786-ΡΩΞ