Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος υπ’ αρίθμ. 06/15 της 350ΠΚΒ, για την Εκτέλεση Εργασιών Συντήρησης Υγρομόνωσης – ΑΔΑ: 7ΡΖΣ6-ΓΡΙ

Η 350 Πτέρυγα Κατευθυνόμενων Βλημάτων (350ΠΚΒ) ανακοινώνει την πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την εκτέλεση εργασιών για τη συντήρηση της υγρομόνωσης της οροφής του κτιρίου της ΜΜ (Μοίρας Μεταφορών), καθώς και την προμήθεια των υλικών για την αποπεράτωση των ανωτέρω εργασιών. Προϋπολογισθείσα δαπάνη της προμήθειας ανέρχεται σε ποσό εννέα χιλιάδες ευρώ (9.000,00) € (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ και κρατήσεων).

Αναρτήθηκε στη Διαύγεια με ΑΔΑ: 7ΡΖΣ6-ΓΡΙ