Ανακοίνωση Διενέργειας Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού Δ. 25/15 της ΥΠ/ΠΑ, για την Εκμετάλλευση του Οπωροπωλείου ΣΕΠΑ – ΑΔΑ: 7Π636-ΔΡ8

Η Υπηρεσία Προμηθειών Πολεμικής Αεροπορίας (ΥΠ/ΠΑ) προκηρύσσει ηλεκτρονικό ανοικτό διαγωνισμό, σε ευρώ (€), ως επανάληψη του διενεργθέντος Δ. 22/14, με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή, με σκοπό τη σύναψη συμφωνίας-πλαίσιο διάρκειας τριών (3) ετών, για την ανάδειξη προμηθευτή που θα αναλάβει την εκμετάλλευση του οπωροπωλείου ΣΕΠΑ, για την πώληση νωπών οπωροκηπευτικών στους πελάτες του Πρατηρίου καθώς και τον ανεφοδιασμό Μονάδων της ΠΑ εντός του λεκανοπεδίου Αττικής (112 ΠΜ, 128 ΣΕΤΗ, 350 ΠΚΒ/21 ΜΚΒ, 251 ΓΝΑ, Μ.ΓΕΑ και ΚΕΔΑ/Ζ), με μέριμνα (μέσα και έξοδα) του προμηθευτή, συνολικής προϋπολογισθείσας αξίας 690.000,00 € [ποσό επιβαρυνόμενο με ΦΠΑ 13%, για μια τριετία (230.000,00 € ετησίως)], και 779.700,00 €, συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντος ΦΠΑ, για μια τριετία (259.900,00 € ετησίως).