Ανακοίνωση Διενέργειας Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού Δ. 38/15 της ΥΠ/ΠΑ, για την Προμήθεια Υλικού BLADE – ΑΔΑ: ΩΨΟΛ6-Ψ8Ρ

Η Υπηρεσία Προμηθειών Πολεμικής Αεροπορίας (ΥΠ/ΠΑ) προκηρύσσει ηλεκτρονικό ανοικτό διαγωνισμό, ως επανάληψη του διενεργηθέντος Δ.16/15, σε ευρώ (€), με κριτήριο κατακύρωσης την χαμηλότερη τιμή, για την προμήθεια τριών (03) πλήρων σετ (συνολικά 9 τεμάχια) υλικού BLADE (P/N 6903A-10 ή 6903A -10S ή 6901S-10) για κάλυψη απαιτήσεων των εντεταγμένων στην ΕΑΒ ΑΕ ελίκων Α/Φ CL-215, συνολικής προϋπολογισθείσας αξίας 320.000,00 €, συμπεριλαμβανομένων των προβλεπόμενων κρατήσεων και απαλλασσομένης ΦΠΑ.