Ανακοίνωση Διενέργειας Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού Δ. 42/15 της ΥΠ/ΠΑ, για την Προμήθεια Υλικού CAD/PAD – ΑΔΑ: ΩΦΑΡ6-Φ3Η

Η Υπηρεσία Προμηθειών Πολεμικής Αεροπορίας (ΥΠ/ΠΑ) προκηρύσσει ηλεκτρονικό ανοικτό διαγωνισμό, σε ευρώ (€), για την προμήθεια δεκατριών (13) τεμαχίων του υλικού με NSN 1377-01-561-6371, P/N 1810-033-01, HOIST GUILLOTINE του Ελικοπτέρου (Ε/Π) ΑΒ-205, συνολικής προϋπολογισθείσας αξίας διακοσίων χιλιάδων ευρώ (200.000,00€)), συμπεριλαμβανομένων των προβλεπόμενων κρατήσεων και απαλλασσομένης ΦΠΑ.