Ανακοίνωση Διενέργειας Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού Δ. 27/15 της ΥΠ/ΠΑ, για την Περιοδική Επιθεώρηση Α/Φ VIP GULFSTREAM V – AΔΑ: ΒΝΑ16-ΠΟΕ

Η Υπηρεσία Προμηθειών Πολεμικής Αεροπορίας (ΥΠ/ΠΑ) προκηρύσσει ηλεκτρονικό ανοικτό διαγωνισμό, σε ευρώ, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, για την περιοδική επιθεώρηση (ΠΕ) “Αφους VIP GV (GULFSTREAM V) S/N 678” για την τετραετία 2015 – 2018, και τη σύναψη συμφωνίας – πλαίσιο με έναν (1) ανάδοχο διάρκειας τεσσάρων (4) ετών, συνολικής προϋπολογισθείσας αξίας 3.400.000,00€ συμπεριλαμβανομένων των προβλεπόμενων κρατήσεων για μια τετραετία και απαλλασσομένης ΦΠΑ.