Διακήρυξη Πρόχειρου Μειοδοτικού Διαγωνισµού Δ.9/15 της 110ΠΜ, για την Προµήθεια Τυριών – ΑΔΑ: 7ΟΟΠ6-ΣΡ6

Η 110 ΠΜ προκηρύσσει πρόχειρο µειοδοτικό διαγωνισµό (Δ.9/15), µε έγγραφες ενσφράγιστες προσφορές και µε κριτήριο κατακύρωσης τη χαµηλότερη τιµή ανά είδος για την προµήθεια διαφόρων ειδών τυριών.

Αναρτήθηκε στη Διαύγεια με ΑΔΑ: 7ΟΟΠ6-ΣΡ6