Διακήρυξη Πρόχειρου Μειοδοτικού Διαγωνισμού υπ’ αρίθμ. 68/15 του 251ΓΝΑ, για την Προμήθεια Υπερηχοτομογραφικού Μηχανήματος – ΑΔΑ: Ψ93Α6-2Λ9

Το 251 Γενικό Νοσοκομείο Αεροπορίας προκηρύσσει πρόχειρο μειοδοτικό διαγωνισμό, με έγγραφες ενσφράγιστες προσφορές, με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή σε ευρώ, ανάδειξης προμηθευτή για την προμήθεια ενός (1) υπερηχοτομογραφικού μηχανήματος, για κάλυψη αναγκών του Εργαστηρίου Υπερήχων Κοιλίας του 251 ΓΝΑ.

Η συνολική προϋπολογισθείσα δαπάνη ανέρχεται στο ποσό των πενήντα οκτώ χιλιάδων πεντακοσίων τριάντα έξι και πενήντα εννέα λεπτών (58.536,59€) πλέον ΦΠΑ και συμπεριλαμβανομένων των κρατήσεων.

Αναρτήθηκε στη Διαύγεια με ΑΔΑ: Ψ93Α6-2Λ9