Διακήρυξη Πρόχειρου Μειοδοτικού Διαγωνισμού υπ’ αριθμ. 14/15 της YAE, για την Προμήθεια Χαρτιού – ΑΔΑ: ΩΟΑΤ6-ΦΛΗ

Η Υπηρεσία Αεροπορικών Εκδόσεων (ΥΑΕ) προκηρύσσει πρόχειρο μειοδοτικό διαγωνισμό για την προμήθεια χαρτιού προς κάλυψη αναγκών ΥΑΕ. Η προϋπολογισθείσα δαπάνη της προμήθειας είναι εντός δεκαέξι χιλιάδων επτακοσίων εξήντα εννέα και σαράντα πέντε λεπτών (1 6.769,45 €) Eυρώ, συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ και κρατήσεων.

Αναρτήθηκε στη Διαύγεια με ΑΔΑ: ΩΟΑΤ6-ΦΛΗ