Διακήρυξη Δημόσιου Επαναληπτικού Πλειοδοτικού Διαγωνισμού υπ’ αριθμ. 07/15 της 117ΠΜ, για την Εκμίσθωση Ελεύθερων Χώρων Α/Δ

Κατόπιν εξουσιοδότησης του ΔΣ/ΜΤΑ (συνεδρίαση υπ’ αριθ. 21/23-7-15), ανακοινώνεται ότι την 24η Σεπτεμβρίου 2015 ημέρα Πέμπτη και ώρα 10:00 θα διενεργηθεί στα γραφεία της 117ΠΜ (Ανδραβίδα Ηλείας) δημόσιος επαναληπτικός πλειοδοτικός διαγωνισμός με διαπραγματεύσεις για την εκμίσθωση προς εκμετάλλευση 580 ελαιοδέντρων από τους ελεύθερους χώρους του Α/Δ Ανδραβίδας, για χρονικό διάστημα τεσσάρων (4) ετών από την υπογραφής της σύμβασης, που θα μπορεί να παραταθεί για ένα (1) ακόμη χρόνο μετά από αίτηση του μισθωτή και έγκριση του Διοικητικού Συμβουλίου ΜΤΑ.