Διακήρυξη Πρόχειρου Μειοδοτικού Διαγωνισμού υπ’ αριθμ. 04/15 της 112ΠΜ, για την Παροχή Υπηρεσιών Εξυπηρέτησης Πτητικών Μέσων σε Α/Δ Εσωτερικού – ΑΔΑ: 7ΟΑΦ6-7ΧΥ

Η 115 Πτέρυγα Μάχης (115ΠΜ) προκηρύσσει πρόχειρο μειοδοτικό διαγωνισμό με έγγραφες ενσφράγιστες προσφορές και με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή, ανά αεροδρόμιο (Α/Δ), για την παροχή υπηρεσιών εξυπηρέτησης πτητικών μέσων σε Α/Δ εσωτερικού (Handling). Η προϋπολογισθείσα δαπάνη της προμήθειας είναι εξήντα χιλιάδες ευρώ (€ 60.000,00), συμπεριλαμβανομένων κρατήσεων.

Αναρτήθηκε στη Διαύγεια με ΑΔΑ: 7ΟΑΦ6-7ΧΥ