Διακήρυξη Πρόχειρου Μειοδοτικού Διαγωνισμού υπ’ αρίθμ. 03/15 της ΜΓΕΑ, για την Ανάδειξη Αναδόχου Καθαριότητας – ΑΔΑ: ΩΕ0Γ6-ΙΔΧ

Διακήρυξη Πρόχειρου Μειοδοτικού Διαγωνισμού υπ’ αρίθμ. 03/15 της ΜΓΕΑ, για την ανάδειξη αναδόχου καθαριότητας.