Διακήρυξη Πρόχειρου Μειοδοτικού Διαγωνισμού υπ’ αρίθμ. 86/2015 του 251 ΓΝΑ, για την Προμήθεια Φαρμακευτικών Ιδιοσκευασμάτων – ΑΔΑ: ΒΜ6Σ6-ΗΘ5

Το 251 Γενικό Νοσοκομείο Αεροπορίας (251ΓΝΑ) προκηρύσσει πρόχειρο μειοδοτικό διαγωνισμό με έγγραφες ενσφράγιστες προσφορές και με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη ανά είδος τιμή σε
ευρώ, για την Προμήθεια των Φαρμακευτικών Ιδιοσκευασμάτων i) ALBUMIN HUMAN SOL.INF. 20%BTx100ML & ii) ALBUMIN HUMAN SOL.INF. 20%BTx50ML του 251 ΓΝΑ.

Η συνολική προϋπολογισθείσα δαπάνη της υπόψη προμήθειας ανέρχεται στο ποσό ευρώ πενήντα εννέα χιλιάδων διακοσίων εβδομήντα τεσσάρων και πενήντα λεπτών (59.274,50 €) συμπεριλαμβανομένων των
προβλεπόμενων κρατήσεων (ποσοστού 6,2476%) και πλέον ΦΠΑ.

Αναρτήθηκε στη Διαύγεια με ΑΔΑ: ΒΜ6Σ6-ΗΘ5