Διακήρυξη Επαναληπτικού Πρόχειρου Μειοδοτικού Διαγωνισμού υπ’ αρίθμ. 74/15 του 251ΓΝΑ, για την Προμήθεια Ελαίων – ΑΔΑ: 75Ε76-ΝΣΟ

Το 251 Γενικό Νοσοκομείο Αεροπορίας (251ΓΝΑ) προκηρύσσει επαναληπτικό πρόχειρο μειοδοτικό διαγωνισμό σε ένα στάδιο, με έγραφες ενσφράγιστες προσφορές και με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή σε ευρώ για την προμήθεια ελαίων ασθενών, οργάνων υπηρεσίας και οπλιτών του 251ΓΝΑ.
Η συνολική προϋπολογισθείσα δαπάνη ανέρχεται στο ποσό των είκοσι χιλιάδων εξακοσίων εβδομήντα πέντε ευρώ και δέκα οχτώ λεπτών (20.675,18 €) συμπεριλαμβανομένων των προβλεπόμενων κρατήσεων (ποσοστού 6,2476%) και πλέον ΦΠΑ.

Αναρτήθηκε στη Διαύγεια με ΑΔΑ: 75Ε76-ΝΣΟ