Διακήρυξη Επαναληπτικού Πρόχειρου Μειοδοτικού Διαγωνισμού υπ’ αρίθμ. 75/15 του 251ΓΝΑ, για την Προμήθεια Ειδών Σούπερ Μάρκετ – ΑΔΑ: 6ΑΦΙ6-ΓΝ1

Το 251 Γενικό Νοσοκομείο Αεροπορίας (251ΓΝΑ) προκηρύσσει επαναληπτικό πρόχειρο μειοδοτικό διαγωνισμό σε ένα στάδιο, με έγραφες ενσφράγιστες προσφορές και με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή σε ευρώ για την προμήθεια ειδών σούπερ μάρκετ ασθενών, οργάνων υπηρεσίας και οπλιτών του 251ΓΝΑ.
Η συνολική προϋπολογισθείσα δαπάνη ανέρχεται στο ποσό των πενήντα εννέα χιλιάδων οκτακοσίων ενενήντα δύο ευρώ και εβδομήντα οχτώ λεπτών (59.892,78 €) συμπεριλαμβανομένων των προβλεπόμενων κρατήσεων (ποσοστού 6,2476%) και πλέον ΦΠΑ.

Αναρτήθηκε στη Διαύγεια με ΑΔΑ: 6ΑΦΙ6-ΓΝ1