Διακήρυξη Πρόχειρου Μειοδοτικού Διαγωνισμού υπ’ αρίθμ. 85/15 του 251ΓΝΑ, για την Προμήθεια Φαρμακευτικών Ιδιοσκευασμάτων – ΑΔΑ: 6ΗΞΡ6-Γ0Ψ

Το 251 Γενικό Νοσοκομείο Αεροπορίας (251ΓΝΑ) προκηρύσσει πρόχειρο μειοδοτικό διαγωνισμό σε ένα στάδιο, με έγραφες ενσφράγιστες προσφορές και με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή σε ευρώ, για
την προμήθεια των Φαρμακευτικών Ιδιοσκευασμάτων J02AX05 – AZACITIDINE PD.INJ.SUS VIAL x 100MG του 251ΓΝΑ.
Η συνολική προϋπολογισθείσα δαπάνη της υπόψη προμήθειας ανέρχεται στο ποσό ευρώ σαράντα έξι χιλιάδων τετρακοσίων ογδόντα τριών και είκοσι λεπτών (46.483,20 €) συμπεριλαμβανομένων των προβλεπόμενων κρατήσεων (ποσοστού 6,2476%) και πλέον ΦΠΑ.

Αναρτήθηκε στη Διαύγεια με ΑΔΑ: 6ΗΞΡ6-Γ0Ψ