Διακήρυξη Πρόχειρου Πλειοδοτικού Διαγωνισμού υπ’ αρίθμ. 22/15 του ΜΤΑ, για την Αποκομιδή Άχρηστoυ Χαρτιού – ΑΔΑ: 7ΠΛΝ46ΨΧΗ5-ΘΥΗ

Το Μετοχικό Ταμείο Αεροπορίας (ΜΤΑ) προκηρύσσει πρόχειρο πλειοδοτικό διαγωνισμό με ενσφράγιστες προσφορές, σε ευρώ (€), με κριτήριο κατακύρωσης την υψηλότερη τιμή, για την ανάδειξη εργολάβου αποκομιδής του άχρηστου χαρτιού αλληλογραφίας από τις Μονάδες της ΠΑ, εντός του Ν. Αττικής, με τιμή εκκίνησης το ποσό των € 0,15 ανά κιλό.