Πρόχειρος Μειοδοτικός Διαγωνισμός Δ.8/15 της 110ΠΜ, για την Προμήθεια Ελαίων – ΑΔΑ: ΩΝ2Π6-9Β8

Διακήρυξη Πρόχειρου Μειοδοτικού Διαγωνισμού (Δ.8/15) µε έγγραφες ενσφράγιστες προσφορές και µε κριτήριο κατακύρωσης τη χαµηλότερη τιµή ανά είδος, για την Προμήθεια Διαφόρων Ειδών Ελαίων για Κάλυψη Αναγκών Μονάδων Περιοχής Λάρισας (110ΠΜ – ΔΑΚ).