Ανακοίνωση Διενέργειας Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού ΔΕ. 47/15 της ΥΠ/ΠΑ, για την Προμήθεια Ειδών Εξάρτυσης – ΑΔΑ: 7ΩΥΔ6-ΑΜΖ

Η Υπηρεσία Προμηθειών Πολεμικής Αεροπορίας (ΥΠ/ΠΑ) προκηρύσσει ηλεκτρονικό ανοικτό διαγωνισμό, ως επανάληψη του διενεργηθέντος Δ.21/15, σε ευρώ (€), με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή (κατ’ είδος), με σκοπό τη σύναψη συμφωνίας-πλαίσιο διάρκειας δύο (2) ετών, για την προμήθεια ειδών εξάρτυσης, συνολικής προϋπολογισθείσας αξίας 168.264,00€, συμπεριλαμβανομένων των προβλεπόμενων κρατήσεων και του αναλογούντος ΦΠΑ.