Ανακοίνωση Διενέργειας Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού Δ. 35/15 της ΥΠ/ΠΑ, για την Aνάδειξη Eργολάβου Παροχής Yπηρεσιών Φορτοεκφορτώσεων Υλικών της ΠΑ – ΑΔΑ: Β8ΓΤ6-ΜΦΧ

Η Υπηρεσία Προμηθειών Πολεμικής Αεροπορίας (ΥΠ/ΠΑ) προκηρύσσει ηλεκτρονικό ανοικτό διαγωνισμό, σε ευρώ (€), ως επανάληψη του διενεργηθέντος Δ.9/14, με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή [ως η αποζημίωση ενός (1) ατόμου ανά ώρα εργασίας, η οποία θα αφορά σε εκτέλεση εργασιών φορτοεκφόρτωσης υλικών είτε χειρωνακτικά είτε με ανυψωτικά μηχανήματα της Υπηρεσίας], για την υπογραφή συμφωνίας-πλαίσιο με έναν (1) εργολάβο για την παροχή υπηρεσιών φορτοεκφορώσεων υλικών της ΠΑ, συνολικής προϋπολογισθείσας αξίας σε βάθος τετραετίας ποσού 472.000,00€.