Διακήρυξη Πρόχειρου Μειοδοτικού Διαγωνισμού υπ’ αρίθμ. 03/15 της 116ΠΜ, για την Προμήθεια 10 Προκατασκευασμένων Οικίσκων – AΔΑ: Ψ4ΜΟ6-ΕΨΗ

Η 116 Πτέρυγα Μάχης (116ΠΜ) προκηρύσσει πρόχειρο μειοδοτικό διαγωνισμό με έγγραφες ενσφράγιστες προσφορές και με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή για την προμήθεια δέκα (10) προκατασκευασμένων οικίσκων της 116ΠΜ.

Αναρτήθηκε στη Διαύγεια με ΑΔΑ: Ψ4ΜΟ6-ΕΨΗ