Διακήρυξη Επαναληπτικού Πρόχειρου Μειοδοτικού Διαγωνισμού υπ’ αρίθμ. 29/15 τoυ 201ΚΕΦΑ, για την Προμήθεια Πρώτων Υλών για την Κατασκευή Αρβύλων – AΔΑ: ΩΩΝΡ6-Ζ7Χ

To 201 Κέντρο Εφοδιασμού Αεροπορίας (201ΚΕΦΑ) προκηρύσσει πρόχειρο μειοδοτικό διαγωνισμό, για την προµήθεια πρώτων υλών για την κατασκευή 1.450 ζευγών αρβύλων τύπου Ι από το 700ΣΕ.
Η προϋπολογισθείσα δαπάνη της προµήθειας είναι πενήντα δύο χιλιάδες τριακόσια είκοσι επτά ευρώ και ογδόντα εννέα λεπτά (52.327,89€), συµπεριλαµβανοµένων κρατήσεων (ποσοστού 6,2476%) και ΦΠΑ.

Αναρτήθηκε στη Διαύγεια με ΑΔΑ: ΩΩΝΡ6-Ζ7Χ