Διακήρυξη Πρόχειρου Μειοδοτικού Διαγωνισμού υπ’ αρίθμ. 05/15 της 206ΠΑΥ, για την Προμήθεια Υλικών Πλήρωσης Αρμών – AΔΑ: 6Ν336-ΜΚ1

Η 206 Πτέρυγα Αεροπορικών Υποδομών (206ΠΑΥ) προκηρύσσει πρόχειρο μειοδοτικό διαγωνισμό σε δύο στάδια, με έγγραφες ενσφράγιστες προσφορές και με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή για την προμήθεια υλικών πλήρωσης αρμών.
Η προϋπολογισθείσα δαπάνη της προμήθειας είναι 73.787,70 Ευρώ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ (23%) και κρατήσεων.

Αναρτήθηκε στη Διαύγεια με ΑΔΑ: 6Ν336-ΜΚ1