Διακήρυξη Πρόχειρου Μειοδοτικού Διαγωνισμού υπ’ αρίθμ. 69/15 του 251ΓΝΑ, για την Προμήθεια Περιεκτών Συλλογής Μολυσματικών – Χαρτοκιβώτια – ΑΔΑ: 6Ε946-ΗΝ5

Το 251 Γενικό Νοσοκομείο Αεροπορίας προκηρύσσει πρόχειρο μειοδοτικό διαγωνισμό, με έγγραφες ενσφράγιστες προσφορές, με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή σε ευρώ, για την προμήθεια περιεκτών συλλογής μολυσματικών – χαρτοκιβώτια κίτρινου χρώματος 60lt που προορίζονται για αποστείρωση, για κάλυψη αναγκών του 251ΓΝΑ.
Η συνολική προϋπολογισθείσα δαπάνη της υπόψη προμήθειας ανέρχεται στο ποσό ευρώ των πενήντα εννέα χιλιάδων εξακοσίων σαράντα (59.640,00 €) συμπεριλαμβανομένων των προβλεπόμενων κρατήσεων (ποσοστού 6,2476%) και πλέον ΦΠΑ.

Αναρτήθηκε στη Διαύγεια με ΑΔΑ: 6Ε946-ΗΝ5